Note
For lack of a Danish translation we show the Norwegian translation by Jørgen H. Blystad.
Our Norwegian friends claim that Norwegian technical terms are virtually identical to Danish technical terms.
Macro Dictionaries
Dansk

Covers technical terms from all chapters of Macroeconomics

English: Dansk:

Adaptive expectations

adaptive forventninger

Aggregate demand (AD)

aggregert etterspørsel

Aggregate supply (AS)

aggregert tilbud

Assets

aktiva

Average tax rate (t)

gemiddeld belastingpercentage

Balance of payments (BP)

betalingsbalanse

Boom

oppsving, høykonjunktur

Budget constraint

budsjettrestriksjon

Business cycle

konjunktursykel

Capital account (CP)

kapitalregnskap, betalingsbalansens kapitalposter

Capital stock (K)

kapitalmengde, realkapitalbeholdning

Central bank foreign currency reserves (R)

sentralbankens valutareserver

Change (D)

endring

Circular flow (model)

kretsløp (-smodell)

Coefficient of determination (R2)

forklaringsgrad

Comparative static analysis

komparativ-statisk analyse

Confidence interval

konfidensintervall

Constraint

restriksjon, betingelse

Consumption (C)

konsum

Cross-border

grenseoverskridende

Crowding out

fortrengning

Current account (CA)

(betalingsbalanses) løpende poster

Debt (D)

gjeld

Debt ratio (B/Y, b)

gjeldsgrad

Deficit ratio (D B/Y)

underskuddsgrad

Depreciation (e )

depresiering

Devaluation (e )

devaluering, valutanedskrivning

Disposable income

disponibel inntekt

Efficiency wage (wx)

effektivitetslønn

Employment (L)

sysselsetting

Endogenous variable

endogene variable

Error of Type I

feil av type 1

European Monetary System (EMS)

det Europeiske Monetære System (EMS)

European Monetary Union (EMU)

den Europeiske Monetære Union (EMU)

Exchange rate (E)

valutakurs

Exogenous (explanatory) variable

eksogene variable, forklaringsvariable

Exports (EX)

eksport

Fiscal policy

finanspolitikk

Fixed exchange rate

fast valutakurs

Flexible exchange rate

flytende valutakurs

Flow variable

strømningsvariable

Foreign exchange

(utenlandsk) valuta

Government budget

statsbudsjett

Government debt owed to the central Bank (DCB)

statens gjeld til sentralbanken

Government debt owed to the private Sector (DPS)

statens til privatpersoner

Government expenditure or spending (G)

offentlig bruk av varer og tjenester

Gross domestic product (GDP)

bruttonasjonalprodukt (BNP)

Gross national product (GNP)

bruttonasjonalinntekt (BNI)

Hedge

sikring, gardering

Human capital

humankapital, menneskelig kapitall

Imports (IM)

import

Income (Y)

inntekt

Inflation (p )

inflasjon

Inflation bias

inflasjonsskjevhet

Initial equilibrium

utgangslikevekt

Interest rate (i)

rentesats

Investment per worker (i)

investering pr. arbeider

Investment (I)

investering

Investment, unplanned (Iu)

investering (ikke planlagt)

Labour force (N)

arbeidsstyrke

Labour productivity (x)

arbeidsproduktivitet

Liabilities

passiva

Marginal product of capital

kapitalens grenseprodukt

Marginal product of labour (MPL)

arbeidets grenseprodukt

Marginal propensity to consumption (c)

marginal konsumtilbøyelighet

Marginal propensity to import (m)

marginal importtilbøyelighet

Marginal tax rate (t)

marginal skattesats

Market intervention

markedsinngrep

Monetary policy

pengepolitikk

Money supply (M)

pengetilbud, pengemengde

Money supply multiplier (m)

pengemengdemultiplikator

National income accounts

nasjonalregnskap

Net exports (NX)

netto eksport (=EX-IM)

Net foreign assets (F)

netto utenlandsformue

Official reserve account (OR)

valutareserve

Ordinary least squares (OLS)

minste kvadraters metode

Overshooting

skyte over, gå for langt

Pegging

binding

Political business cycle

politisk konjunktursykel

Population growth rate (n)

befolkningsvekstrate

Price level (P)

prisnivå

Production technology (A)

produksjonsteknologi

Productivity gain

produktivitetsgevinst

Purchasing power parity (PPP)

kjøpekraftsparitet

Random walk

tilfeldig gang

Ratio

forholdstall

Rational expectations

rasjonelle forventninger

Real exchange rate (R)

reell valutakurs

Real wage (w)

reallønn

Recession

lavkonjunktur, nedgangsperiode

Repercussions

tilbakevirkninger

Sample

utvalg, stikkprøve

Savings (S)

sparing

Significance level

signifikansnivå

Steady-state

dynamisk likevekt, balansert vekst

Stochastic

stokastisk

Stock variable

beholdningsvariabel

Tax wedge

skattekile

Taxes (T)

skatter (netto; skatter minus overføringer)

Time inconsistency

tids-inkonsistens

Trade union

fagforening

Transition dynamics

overgangsdynamikk

Unemployment (U)

arbeidsledighet, arbeidsløshet

Unemployment rate (u)

arbeidsledighetsrate, arbeidsløshetsrate

Vacancies (V)

ledige stillinger, vakanser

Variance

varians

Variation

variasjon

Velocity of circulation (V)

omløpshastighet

Wage sum (S)

totale lønnskostnader

Copyright 1997-2013, Manfred Gärtner. All rights reserved.