Credits
Translation by Ville Järvinen.
Macro Dictionaries
Suomeski

Covers technical terms from all chapters of Macroeconomics

English: Suomeski:

Adaptive expectations

mukautuvat odotukset

Aggregate demand (AD)

odotettu kysyntä

Aggregate supply (AS)

odotettu tarjonta

Assets

aktiivat

Average tax rate (t)

veroprosentti (keskiarvo)

Balance of payments (BP)

maksutase

Boom

korkeasuhdanne

Budget constraint

budjettirajoite

Business cycle

suhdannevaihe

Capital account (CP)

pääomatase

Capital stock (K)

pääomavaranto

Central bank foreign currency reserves (R)

keskuspankin valuuttavaranto

Change (D)

muutos

Circular flow (model)

kiertokulku

Coefficient of determination (R2)

selityskerroin

Comparative static analysis

komparativis-staattinen analyysi

Confidence interval

luottamusväli

Constraint

rajoite

Consumption (C)

kulutus

Cross-border

rajatylittävä

Crowding out

läpimurto

Current account (CA)

vaihtotase

Debt (D)

velka

Debt ratio (B/Y, b)

velkaantumisaste

Deficit ratio (D B/Y)

alijäämäsuhde

Depreciation (e )

arvonalennus

Devaluation (e )

devalvoituminen

Disposable income

käytettävissä oleva tulo

Efficiency wage (wx)

tehokkuuspalkka

Employment (L)

työllisyys

Endogenous variable

endogeeninen (riippuva) muuttuja

Error of Type I

1. asteen virhe

European Monetary System (EMS)

Euroopan valuuttajärjestelmä (EMS)

European Monetary Union (EMU)

Euroopan rahaliitto (EMU)

Exchange rate (E)

vaihtokurssi

Exogenous (explanatory) variable

eksoogeeninen (riippumaton) muuttuja

Exports (EX)

vienti

Fiscal policy

finanssipolitiikka

Fixed exchange rate

kiinteä vaihtokurssi

Flexible exchange rate

kelluva vaihtokurssi

Flow variable

virtamuuttuja

Foreign exchange

ulkomaanvaluutta

Government budget

valtion budjetti

Government debt owed to the central Bank (DCB)

valtion velka keskuspankille

Government debt owed to the private Sector (DPS)

valtion velka yksityissektorille

Government expenditure or spending (G)

julkinen kulutus

Gross domestic product (GDP)

bruttokansantuote (GDP)

Gross national product (GNP)

bruttokansantuote (GNP)

Hedge

suojaus

Human capital

inhimillinen pääoma

Imports (IM)

tuonti

Income (Y)

tulo

Inflation (p )

inflaatio

Inflation bias

inflaation kääntöpuoli

Initial equilibrium

alkutasapaino

Interest rate (i)

korko

Investment per worker (i)

investointi per työntekijä

Investment (I)

investoinnit

Investment, unplanned (Iu)

budjettoimattomat investoinnit

Labour force (N)

työvoima

Labour productivity (x)

työvoiman tuottavuus

Liabilities

passiivat

Marginal product of capital

pääoman rajatuotto

Marginal product of labour (MPL)

työvoiman rajatuotto

Marginal propensity to consumption (c)

rajakulutusalttius

Marginal propensity to import (m)

rajatuontisalttius

Marginal tax rate (t)

marginaaliveroprosentti

Market intervention

markkinainterventio

Monetary policy

rahapolitiikka

Money supply (M)

rahantarjonta

Money supply multiplier (m)

rahantarjontakerroin

National income accounts

kansallinen tilinpito

Net exports (NX)

nettovienti (=EX-IM)

Net foreign assets (F)

ulkomainen pääoma

Official reserve account (OR)

valuuttatase (netto)

Ordinary least squares (OLS)

pienimmän neliösumman menetelmä

Overshooting

yliampuva

Pegging

sitova

Political business cycle

poliittinen suhdannevaihtelu

Population growth rate (n)

väestön kasvuprosentti

Price level (P)

hintataso

Production technology (A)

tuotantoteknologia

Productivity gain

tuottavuuden kasvu

Purchasing power parity (PPP)

ostovoimapariteetti

Random walk

satunnaiskulku

Ratio

suhde

Rational expectations

rationaaliset odotukset

Real exchange rate (R)

reaalinen (ostovoimakorjattu) vaihtokurssi

Real wage (w)

reaalipalkka

Recession

laskusuhdanne, taantuma

Repercussions

jälkivaikutukset

Sample

satunnaisotos

Savings (S)

säästäminen

Significance level

merkitsevyystaso

Steady-state

tasapaino

Stochastic

satunnainen

Stock variable

osakemuuttuja

Tax wedge

verokiila

Taxes (T)

nettoverot

Time inconsistency

ajallinen epävarmuus

Trade union

ammattiliitto

Transition dynamics

siirtymädynamiikka

Unemployment (U)

työttömyys

Unemployment rate (u)

työttömyysaste

Vacancies (V)

avoimet työpaikat

Variance

variassi

Variation

variaatio

Velocity of circulation (V)

kiertonopeus

Wage sum (S)

palkkasumma

Copyright 1997-2013, Manfred Gärtner. All rights reserved.