Credits
Translation by Eva Nagyfalusi.
Macro Dictionaries
Magyar

Covers technical terms from all chapters of Macroeconomics

English: Magyar:

Adaptive expectations

adaptív várakozások

Aggregate demand (AD)

aggregált kereslet

Aggregate supply (AS)

aggregált kínálat

Assets

aktívák

Average tax rate (t)

átlagos adókulcs

Balance of payments (BP)

fizetési mérleg

Boom

boom, fellendülés

Budget constraint

Költségvetési kényszer (restrikció)

Business cycle

konjunktúraciklus

Capital account (CP)

tõkemérleg, tõkeforgalmi mérleg

Capital stock (K)

tõkeállomány

Central bank foreign currency reserves (R)

jegybanki devizatartalék

Change

változás

Circular flow (model)

körforgási modell

Coefficient of determination (R2)

determinácios együttható

Comparative static analysis

komparatív statikus elemzés

Confidence interval

konfidenciaintervallum

Constraint

restrikció

Consumption (C)

fogyasztás

Cross-border

határt átlepõ

Crowding out

kiszorítás

Current account (CA)

folyó fizetési mérleg

Debt (D)

eladósodás, hitel

Debt ratio (B/Y, b)

eladosodási ráta

Deficit ratio (D B/Y)

deficitráta

Depreciation (e )

leértékelés (mozgó árfolyamnál)

Devaluation (e )

leértékelés (fix árfolyamnál)

Disposable income

rendelkezésre álló jövedelem

Efficiency wage (wx)

teljesítménybér

Employment (L)

foglalkoztatottság

Endogenous variable

endogén változó

Error of Type I

1. számú hiba

European Monetary System (EMS)

Európai Pénzügyi Rendszer

European Monetary Union (EMU)

Európai Pénzügyi Unio

Exchange rate (E)

árfolyam

Exogenous (explanatory) variable

exogén változó

Exports (EX)

export, kivitel

Fiscal policy

pénzügyi politika

Fixed exchange rate

fix árfolyam

Flexible exchange rate

mozgó árfolyam

Flow variable

flow változó

Foreign exchange

deviza

Government budget

államháztartás

Government debt owed to the central Bank (DCB)

állam adóságállománya a központi banknál

Government debt owed to the private Sector (DPS)

állam adóságállománya a privátszektornál

Government expenditure or spending (G)

kormányzati kiadások

Gross domestic product (GDP)

bruttó hazai termék

Gross national product (GNP)

bruttó nemzeti termék

Hedge

lefedezés, hedge

Human capital

emberi tõke

Imports (IM)

import, behozatal

Income (Y)

jövedelem

Inflation (p )

infláció

Inflation bias

inflációs torzítás

Initial equilibrium

kiinduló egyensúly

Interest rate (i)

kamatláb

Investment per worker (i)

egy munkaerõre jutó befektetés

Investment (I)

befektetés

Investment, unplanned (Iu)

nem tervezett befektetés

Labour force (N)

mnkaerõ

Labour productivity (x)

munka termelékenysége

Liabilities

passzívák

Marginal product of capital

tõke határterméke

Marginal product of labour (MPL)

határtermelékenység

Marginal propensity to consumption (c)

fogyasztási határráta

Marginal propensity to import (m)

import határráta

Marginal tax rate (t)

adózási határráta

Market intervention

piaci behatolás

Monetary policy

Pénz politika

Money supply (M)

pénzkínálat

Money supply multiplier (m)

pénzmultiplikátor

National income accounts

nemzeti jövedelmi számla

Net exports (NX)

nettó export (=EX-IM)

Net foreign assets (F)

nettó külföldi vagyon

Official reserve account (OR)

devizamérleg

Ordinary least squares (OLS)

legkisebb négyzetek módszere

Overshooting

túllövés

Pegging

rögzítés

Political business cycle

politikai konjunktúraciklus

Population growth rate (n)

népesség növekedési üteme

Price level (P)

árszínvonal

Production technology (A)

termelési technológia

Productivity gain

termelékenységemelkedés

Purchasing power parity (PPP)

vásárlóerõparitás

Random walk

véletlen bolyongás

Ratio

viszony

Rational expectations

racionális elvárások

Real exchange rate (R)

reál árfolyam

Real wage (w)

reálbér

Recession

recesszió

Repercussions

visszahatás

Sample

minta

Savings (S)

megtakarítás

Significance level

szignifikancia szint

Steady-state

steady-state (speciális egyensúly)

Stochastic

sztochasztikus

Stock variable

Stock változó

Tax wedge

adórés

Taxes (T)

adó

Time inconsistency

idõ inkonzisztencia

Trade union

szakszervezet

Transition dynamics

átmeneti dinamika

Unemployment (U)

munkanélküliség

Unemployment rate (u)

munkanélküliségi ráta

Vacancies (V)

offene Stellen

Variance

variancia

Variation

üresedés

Velocity of circulation (V)

forgási sebesség

Wage sum (S)

bér összeg

Copyright 1997-2013, Manfred Gärtner. All rights reserved.