Credits
Translation by Tommy Antic.
Macro Dictionaries
Svenska

Covers technical terms from all chapters of Macroeconomics

English: Svenksa:

Adaptive expectations

Adaptiva (anpassningsbara) förväntningar

Aggregate demand (AD)

Aggregerad (sammansatt) efterfragan

Aggregate supply (AS)

Aggregerat (sammansatt) utbud

Assets

Tillgangar

Average tax rate (t)

Genomsnittlig skattesats

Balance of payments (BP)

Betalningsbalans

Boom

Högkonjunktur

Budget constraint

Budgetrestriktion

Business cycle

Konjunkturcykel

Capital account (CP)

Kapitalbalans

Capital stock (K)

Kapitalstock

Central bank foreign currency reserves (R)

Riksbankens reserv i utländsk valuta

Change (D)

Förändring

Circular flow (model)

Cirkulärt flöde

Coefficient of determination (R2)

Determinationskoefficienten

Comparative static analysis

Komparativ statistisk analys

Confidence interval

Konfidensintervall

Constraint

Restriktion

Consumption (C)

Konsumtion

Cross-border

Gränsöverskridande

Crowding out

Undanträngning

Current account (CA)

Handelsbalans

Debt (D)

Skuld

Debt ratio (B/Y, b)

Skuldkvot

Deficit ratio (D B/Y)

Underskottskvot

Depreciation (e )

Depreciering

Devaluation (e )

Devalvering

Disposable income

Disponibel inkomst

Efficiency wage (wx)

Effektiva, optimala lönen

Employment (L)

Sysselsättning

Endogenous variable

Endogen (inifran) variabel

Error of Type I

Fel av typ 1

European Monetary System (EMS)

Europeiska Monetära Systemet

European Monetary Union (EMU)

Europeiska Valutaunionen

Exchange rate (E)

Växelkurs

Exogenous (explanatory) variable

Exogen (utifran) variabel

Exports (EX)

Export

Fiscal policy

Skattepolitik

Fixed exchange rate

Fast växelkurs

Flexible exchange rate

Rörlig växelkurs

Flow variable

Flödesvariabel

Foreign exchange

Utländsk valuta

Government budget

Statsbudget

Government debt owed to the central Bank (DCB)

Statens skuld till Riksbanken

Government debt owed to the private Sector (DPS)

Statens skuld till den privata sektorn

Government expenditure or spending (G)

Statliga utgifter (utom transfereringar)

Gross domestic product (GDP)

Bruttonationalinkomst

Gross national product (GNP)

Bruttonationalprodukt

Hedge

Säkra

Human capital

Humankapital

Imports (IM)

Import

Income (Y)

Inkomst

Inflation (p )

Inflation

Inflation bias

Benägenhet för inflation, benägenhet att utnyttja inflation

Initial equilibrium

Jämvikt i utgangsläget

Interest rate (i)

Ränta

Investment per worker (i)

Investering per arbetare

Investment (I)

Investering

Investment, unplanned (Iu)

Investering, oplanerad

Labour force (N)

Arbetskraften

Labour productivity (x)

Arbetskraftsproduktivitet

Liabilities

Skulder

Marginal product of capital

Kapitalets marginalproduktivitet

Marginal product of labour (MPL)

Arbetskraftens marginalproduktivitet

Marginal propensity to consumption (c)

Benägenheten för konsumtion

Marginal propensity to import (m)

Benägenheten för import

Marginal tax rate (t)

Marginalskatten

Market intervention

Marknadsintervention

Monetary policy

Monetär politik (pengapolitik)

Money supply (M)

Utbud pa pengar

Money supply multiplier (m)

Pengamultiplikatorn

National income accounts

Nationella räkenskaperna

Net exports (NX)

Nettoexporten (=EX-IM)

Net foreign assets (F)

Nettoförmögenhet i utlandet

Official reserve account (OR)

Riksbankens guld-och valutareserv

Ordinary least squares (OLS)

Minsta kvadratmetoden

Overshooting

"överskjutning", för kraftig reaktion

Pegging

Pegga, binda vid

Political business cycle

Politisk konjunkturcykel

Population growth rate (n)

Befolkningens tillväxttakt

Price level (P)

Prisniva

Production technology (A)

Produktionsteknologi

Productivity gain

Produktivitetshöjning

Purchasing power parity (PPP)

Köpkraftsparitet

Random walk

Teori: en persons konsumtion är inte förutsägbar

Ratio

Förhallande

Rational expectations

Rationella förväntningar

Real exchange rate (R)

Reala växelkursen

Real wage (w)

Reallön

Recession

Recession, konjunkturnedgang

Repercussions

Aterverkningar

Sample

Stickprov

Savings (S)

Sparande

Significance level

Signifikansniva

Steady-state

Steady-state, jämviktsläge, stabilt läge

Stochastic

Stokastisk, av en händelse

Stock variable

Bestaende, varaktig variabel

Tax wedge

Skattekil

Taxes (T)

Skatter

Time inconsistency

Tidsinkonsistens, inkonsekvens mellan beslut som fattats vid olika tidpunkter, d.v.s oförenliga beslut

Trade union

Fackförening

Transition dynamics

övergangsdynamik

Unemployment (U)

Arbetslöshet

Unemployment rate (u)

Andel arbetslösa

Vacancies (V)

Lediga platser

Variance

Varians

Variation

Variation

Velocity of circulation (V)

Cirkulationshastighet

Wage sum (S)

Lönesumma

Copyright 1997-2013, Manfred Gärtner. All rights reserved.